Cơ cấu tổ chức

I. Chính quyền

II. Chi bộ

sơ đồ tổ chức chi bộ