Dự án: Học Văn để sống

Dự án: Học Văn để sống

Đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề đặt ra từ rất lâu và đặc biệt được quan tâm của nhiều nhà giáo dục, nhất là các thầy giáo, cô giáo. Trong Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (1996), được thể chế trong luật Giáo dục (2005, bổ sung 2009). Điều 28.2 Luật Giáo dục nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm hứng thú cho học sinh”. Có thể nói, đổi mới phương pháp dạy học là hướng học sinh tới hoạt động học tập chủ động, tránh thói quen học tập thụ động.
Continue reading